Revisorer


Revisorn är ansvarig för att granska Bolagets årsredovisningar och räkenskaper, samt Bolagets styrelses och verkställande direktörens förvaltning. Vid utgången av varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse samt en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

I enlighet med bolagsordningen ska Bolaget ha minst en och högst två revisorer utan revisorssuppleanter.

Bolagets revisor är det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit Bolagets revisor sedan 2016 och omvaldes vid årsstämman 2021 för perioden intill slutet av årsstämman 2022. Sedan 2019 är Claes Sjödin huvudansvarig revisor. Claes Sjödin är auktoriserad revisor och medlem i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).