Bolagsstyrning


Advanced Soltech bildades i Sverige och registrerades hos Bolagsverket 30 mars, 2016 och har bedrivit sin verksamhet sedan dess. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning grundar sig på svensk lag, främst Aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning, interna regler (innefattande instruktioner och policyer) och Nasdaq First North Growth Market Rulebook.


Bolagsordning


Bolagsordning Advanced Soltech Sweden AB (publ), antagen på bolagsstämma 2021.

Bolagsordning


Största ägare


De största aktieägarna per 2021-09-03
*Dessa aktier konverteras till stamaktier vid en notering, se presentationen för detaljer


Bolagsstämma


Bolagsstämman är Advanced Soltechs högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med Advanced Soltechs bolagsordning sker kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Advanced Soltechs webbplats. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till vår integritetspolicy.


Valberedningen


Bolaget har en valberedning som består av tre medlemmar: Frederic Telander, Stefan Ölander och Ben Wu. Valberedningen utses för en mandatperiod från den tid då dess sammansättning tillkännages till och med att nästa valberedning bildas. Valberedningen har bland annat till uppgift att förbereda förslag till årsstämma avseende ordföranden för årsstämma, antalet styrelseledamöter i Bolagets styrelse och val av styrelseledamöter, val av revisorer samt arvoden till revisor och styrelseledamöter och eventuella ersättningar för kommittéarbete.


Styrelsen


Advanced Soltechs styrelse är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Ordföranden och andra styrelseledamöter väljs på Bolagets årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För närvarande består Bolagets styrelse av sex ordinarie ledamöter.

Enligt Aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets organisation och administration av bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen ansvarar bland annat för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera finansiell ställning och vinst samt utvärdering av den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen den verkställande direktören.

Styrelsens uppgifter regleras av Aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Dessutom fastställer styrelsen en skriftlig arbetsordning, vilken årligen antas av det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens funktion och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och verkställande direktören. Vid det konstituerande styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för den verkställande direktören.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligt förutbestämt schema. Utöver dessa sammanträden kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan skjutas upp till nästa ordinarie styrelsemöte. Förutom styrelsemötena diskuterar styrelsens ordförande och verkställande direktören löpande Bolagets ledning.

Bolagets styrelse har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Läs mer om styrelsen


Ersättningsutskottet


Bolagets ersättningsutskott består av tre ledamöter: Frederic Telander, Stefan Ölander och Ben Wu. Utskottets arbetsuppgifter innefattar bland annat att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare och andra anställningsvillkor för Bolagets verkställande direktör och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning, inklusive incitamentsprogram såsom optionsprogram, och för att säkerställa tillämpningen och utvärderingen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antagits av årsstämman samt nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget och lämna förslag till uppdateringar.


Revisionsutskottet


Bolaget har ett revisionsutskott bestående av två ledamöter: Vivianne Holm och Patrick de Muynck. Utan att det påverkar styrelsens ansvarsområden ska revisionsutskottet bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering och effektiviteten av Bolagets interna kontroller och riskhantering. Revisionsutskottet ska även hålla sig underrättad om revisionen av årsredovisning och koncernredovisning, samt granska och övervaka revisorns självständighet och opartiskhet, varvid särskild uppmärksamhet ska läggas vid om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster vid sidan om revisionen, samt medverka vid förberedelserna inför inköp av revisionstjänster samt val av revisorer vid årsstämman.